Kẹp đồng tiếp địa (quả trám)

32,000

btn-dangkyhocthu